Filosofi

Meditation är ett andligt utövande som återfinns inom praktiskt taget alla religiösa och andliga traditioner, men metoderna skiljer sig åt.

Traditionella yoga-system tillämpar komplicerade meditationstekniker, och innefattar olika kroppsställningar för att balansera vårt externa och subtila jag och fokusera vårt inre sinne på självförverkligande. Yogier rekommenderas att koncentrera sig på sanskrit-mantran och namn på Gud.

Vaishnava-traditionen rekommenderar sjungandet och reciterandet av Guds namn som den mest effektiva metoden för andligt uppvaknande. I detta system förekommer meditation i tre former; japa, kirtan och sankirtan. Japa innebär att enskilt och tyst recitera Guds namn med hjälp av radband. Kirtan är en offentlig meditation där man högt sjunger Guds namn till ackompanjemang av musikinstrument. När detta görs i grupp kallas det sankirtan.

Hela metoden är baserad på reciterandet av Guds namn. Bönen eller mantrat som Krishnahängivna upprepar kallas maha-mantrat, eller “det stora mantrat för  efrielse”.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Mantrat består av de tre orden Hare, Krishna och Rama. Hare syftar på Guds energi, medan Krishna och Rama är namn på Gud som den alltigenom attraktive och all glädjes källa. Detta mantra uppväcker själen och frambringar styrka, frid och lycksalighet. Det sammanlänkar oss slutligen med Herren Krishna och uppenbarar vårt ursprungliga andliga liv, som är fyllt av evig lycksalighet och kunskap.

Har du någonsin undrat varför dåliga saker händer goda människor? Varför vi lider? Varför några dagar är fantastiska medan andra dystra? Om Gud finns, varför gör Han inget åt detta? Svaret på alla ovanstående frågor är karma.

Karma betyder ordagrant “handling” och karmalagen styr våra handlingars återverkningar. Om vi handlar på goda eller fromma sätt skördar vi god karma. Om vi handlar på onda, syndfulla eller destruktiva sätt skördar vi dåliga återverkningar i framtiden. Den kristna teologin förklarar, ”Som ni sår, så skall ni skörda”, medan det i Newtons lag uttrycks som, ”För varje handling finns en likvärdig och motsatt reaktion.”

Karmiska reaktioner omfattar inte bara saker som händer med oss, utan även vår hälsa, rikedom, intelligens, utseende och sociala status, såväl som våra personligheter och böjelser. Medan vi har viss frihet att välja våra nuvarande handlingar påverkas våra val av våra läggningar eller personligheter, som har utvecklats genom våra tidigare handlingar. På så sätt binder karma oss i en cykel av handling och återverkan. Så länge vi är i denna cykel kommer vi att uppleva både glädje och lidande. Även om vi handlar fromt tvingas vi anta nya materiella kroppar efter döden för att njuta av återverkningarna från våra materiellt fromma handlingar. Så länge vi godtar en materiell kropp kan vi inte undvika lidande i form av födsel, sjukdom, ålderdom och död.

Lyckligtvis är karma tillfälligt. Vi kan frigöra oss från dess bojor genom att utföra andliga handlingar i tjänst till Krishna. Sådan hängiven tjänst, eller bhakti-yoga, renar själen och uppväcker gradvis vår andliga kunskap och slumrande kärlek till Krishna. Således förintas både vår karma och våra långvariga begär att njuta av den materiella världen – själva grundorsaken till vårt materiella fångenskap.

Yoga är mer än bara fysisk träning. Ordet yoga kommer från sanskritroten yuj, vilket betyder “att länka samman”. Bhakti kommer från sanskritordet bhaj, vilket betyder “kärleksfull tjänst”. Bhakti-yoga betyder att sammanlänka med den Högste genom kärleksfull hängiven tjänst.

Bhagavad-gita, den centrala andliga texten för ISKCON (Krishnarörelsen), beskriver flera olika yogametoder, bland annat karma-yoga (medveten handling utan begär efter handlingens frukter), jnana-yoga (filosofiska studier och kontemplation) och hatha-yoga (yogaställningar och andningsövningar).

Idag anser många yogautövare att de fysiska fördelarna är själva målet med yoga, men enligt de traditionella yogasystemen anses fysiska övningar endast vara ett steg på vägen mot gudsförverkligande. Bhagavad-gita slår fast att bhakti-yoga (vägen av hängivenhet och kärlek) är den främsta av alla yogametoder. Bhakti-yoga fokuserar på att utveckla ens hängivenhet, tjänst och kärlek till Gudomens Personlighet, Herren Krishna.

Bhakti-yogas väg innefattar en mångfald aktiviteter. Dessa inkluderar mantrameditation, eller sjungandet och reciterandet av Guds namn. Detta görs antingen individuellt med radband (japa) eller i grupp genom att sjunga mantran till musik (kirtan). Andra centrala aktiviteter för den som följer bhakti-yogas väg inkluderar att studera heliga texter som Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam, att umgås med likasinnade andliga utövare, att äta välsignad vegetarisk mat, att leva på ett sätt som upprätthåller principerna sanning, barmhärtighet, självtukt och renlighet.

Guds gestalt och personlighet är inte allmänt kända, trots att Han är allmänt erkänd som den största personen. Till och med många troende anser att Gud saknar gestalt. Bilder av Herren Krishna som spelar flöjt avvisas vanligen som förlegade, mytologiska framställningar av den obeskrivliga, ansiktslösa “Gudomen”.

Det finns emellertid överväldigande belägg för att den Högsta Personen inte alls är abstrakt. I de vediska skrifterna, de äldsta och mest omfattande av alla världens skrifter, framgår det att den Absoluta Sanningen har både personliga och opersonliga aspekter. Hans eviga, lycksaliga, allvetande, och attraktiva personlighet tenderar att förbli dold bakom Hans alltgenomträngande majestät och överväldigande storhet.

Eftersom vi alla är individuella levande varelser med vår egen personlighet, är också den Högsta Absoluta Sanningen ytterst en person. Den fullständiga helheten är inte gestaltlös. Om Han är gestaltlös, eller om Han saknar någonting som existerar någon annanstans, kan Han inte vara den fullständiga helheten. Den fullständiga helheten måste omfatta allting inom vår erfarenhet och bortom vår erfarenhet, annars kan helheten inte vara fullständig. Vediska skrifter beskriver i detalj den Högsta Personens obegränsade namn, aktiviteter, majestät och följeslagare. De som är mer intresserade av hans högsta, transcendentala, attraktiva personlighet än hans storhet kallar honom Krishna (“alltigenom attraktiv”).

Böcker som Srimad-Bhagavatam och Brahma-samhita innehåller utförliga beskrivningar av Krishnas attraktiva gestalter och aktiviteter, både i detta temporära universum och i den andliga världen.

Bhagavad-gita

Ingen annan helig text har en lika fascinerande bakgrund och miljö som Bhagavad-gita. Dialogen mellan krigaren Arjuna och Herren Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, innan mahabharata-kriget inleds, är allmänt känd som juvelen bland Indiens andliga texter. Arjuna bestämde sig på slagfältet för att inte kämpa, lamslagen av rädsla inför att tvingas döda sina släktingar, vänner och lärare i motståndararmén. Han lade därmed sin samhällsplikt som kshatriya (krigare) åt sidan. Krishna, som gått med på att bli Arjunas vagnförare, förklarade vältaligt för honom hans uppgift som krigare. Samtalet utvecklades till en rad frågor och svar om metafysiska ämnen som själen, reinkarnation, karma, ens förhållande till Gud, befrielse och yoga.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada har genom sin översättning av och sina kommentarer till Bhagavad-gita gett alla en möjlighet att ta del av Gitans urgamla kunskap, och därmed också ett sätt att nå självförverkligande och andlig fulländning. Srila Prabhupadas Bhagavad-gita som den är har översatts till 76 språk, och är den mest sålda utgåvan av boken i västvärlden. Här följer tre kända uttalanden om Bhagavad-gita:

“När besvikelsen stirrar mig i ansiktet, och jag inte mer kan se en enda stråle av ljus, slår jag upp Bhagavad-gita. Jag finner en vers här och en vers där, och snart börjar jag le för mig själv mitt i överväldigande sorger. Den som mediterar på Gitan kommer varje dag att finna ny glädje och nya innebörder i den.”Mohandas K. Gandhi

“Gitan är inte en bok. Den är den eviga visdomens läkande leende, ett ansikte klart vänt mot livets förfärlighet, fyllt av en sådan frid, ett flöde av den eviga kärlekens ljus, att den förtar fruktan, min största fiende.”Dan Andersson

“På morgonen badar jag mitt intellekt i Bhagavad-gitas förbluffande och kosmologiska filosofi, i jämförelse med vilken vår moderna värld och dess litteratur verkar ynklig och obetydlig.” – Henry David Thoreau

Veda

Ordet veda kan härledas till sanskritordet vid, som betyder “att veta” eller  kunskap”. De vediska texterna innehåller information om olika ämnen, allt ifrån medicin och hälsa till arkitektur och matematik, från atomer till kosmologi, från yoga och meditationstekniker till statlig organisation och militära etikettsregler. De fyra Veda-böckerna nedtecknades av Vyasadeva, och de utgörs av Rig Veda (de tidigaste heliga hymnerna), Sama Veda (melodiernas Veda), Yajur Veda (ritualer) och Atharva Veda.

Till de vediska skrifterna räknas också Upanishaderna (filosofiska texter om den Absoluta Sanningen), många sutrer (kortfattade sanningar) och Vedangas (kompletterande vetenskap relaterad till vediska studier, som astronomi, astrologi och fonetik). Dessutom finns Upaveda (vetenskap som inte direkt är relaterad till vediska studier), som Ayurveda (vetenskapen om holistisk medicin och hälsa), och Gandharva-veda (musik och dans). De omfattar också Puranas som Srimad-Bhagavatam och epos som Mahabharata och Ramayana. Enligt vaishnava-traditionen fördes denna kunskap vidare från andlig läromästare till lärjunge i en lärjungesuccession (parampara).

Vid något tillfälle i livet ställer sig alla frågan: Vad händer efter döden? Genom historien har några av de största tänkarna förespråkat att livet inte slutar när kroppen dör, utan fortsätter genom en process känd som reinkarnation. Så vitt vi vet kan de första förespråkarna för reinkarnation i västvärlden spåras tillbaka till Orficismen i antika Grekland, och grekiska filosofer som Pythagoras, Sokrates och Plato.

De gamla vediska texterna från Indien förklarar att själen, eller atman, ger liv åt kroppen. Liv uppstår inte genom kombinationer av olika materiella element, vilket vissa moderna vetenskapsmän påstår.Vid döden lämnar vi en kropp och träder in i en ny. Detta kallas reinkarnation. Detta koncept är inte så främmande som det kan tyckas. Vi kan observera att vi byter från en kropp till en annan under vår livstid. Vår kropp vid födseln är helt annorlunda än vår vuxna kropp, men genom alla dessa förändringar förblir det medvetna jaget detsamma. På samma sätt förblir det medvetna jaget detsamma vid döden, och överförs från en kropp till en annan i cykeln av födelse och död. Vår nuvarande kropp är resultatet av en lång rad handlingar och återverkningar i tidigare liv. Lagen som styr detta är känd som karmalagen: varje handling har en återverkan. Våra tidigare handlingar har orsakat vår nuvarande kropp, och våra nuvarande handlingar kommer avgöra vår nästa kropp.

I den mänskliga livsformen kan vi befria oss från födelsens och dödens oändligakretslopp genom att återupprätta vår eviga, kärleksfulla relation med Krishna, Gudomens Högsta Personlighet. I Bhagavad-gita säger Krishna,”Alla planeter i den materiella världen, från den högsta ner till den lägsta, är alla platser där lidande, upprepad födsel och död äger rum. Men den som når Min boning föds aldrig igen.”

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med