Vad är ISKCON?

ISKCON (Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande) även känt som Hare Krishna-rörelsen, tillhör Gaudiya Vaishnava-traditionen, en monoteistisk polymorfisk tradition inom vedisk eller hinduisk kultur. Organisationen grundades i New York 1966 av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 

Filosofiskt är ISKCON baserat på sanskrittexterna Bhagavad-gita och Bhagavata Purana (Srimad Bhagavatam). Dessa är de historiska texterna från den hängivna bhakti-yoga-traditionen, som lär ut att livets slutliga mål är att återuppväcka sin kärlek till Gud, som vi kallar Herren Krishna. Namnet Krishna betyder “den alltigenom attraktive”.

Temple of Vedic Planetarium (TOVP): det största ISKCON-templet i Mayapur, West Bengal, India
11
Vediskt bröllop på Almvik med besök av den indiska ambassadören

ISKCON är en global andlig organisation med cirka 1 000 centra (tempel, ekologiska gårdar och restauranger). ISKCON:s medlemmar kommer från olika sociala, religiösa, etniska och kulturella bakgrunder. Idag bor cirka 95% av alla medlemmar i sina hem, har sina jobb och utövar bhakti-yoga hemma. Endast cirka 5% bor i ashrama/templet. ISKCON tjänar sina medlemmar och samhället i stort genom att utföra många olika aktiviteter, såsom dyrkan av Gudsgestalter, vediska ceremonier (bröllop, mm.), sång och mantrarecitation, andlig utbildning, distribution av gratis vegetarisk mat till behövande, offentliga festivaler, ungdomsaktiviteter, interreligiösa aktiviteter, översättning och publicering av vedisk litteratur mm.

ISKCON står för viktiga värderingar och principer såsom ahimsa-ickevåld, välgörenhet, medkänsla, kunskap, moral och etik, ödmjukhet, tolerans, personlig integritet, respekt och skydd för miljön och djuren samt hängivenhet till Gud.

Krishnamedvetande är inte en sekterisk tro. Det är en praktisk vetenskap med andliga värderingar som beskrivs i sin helhet i det antika Indiens vediska litteratur. ISKCON vill informera människorna om dessa universella principer som leder till andlig förståelse, enhet och fred.

‘ISKCON är medlem i Interreligiösa Rådet i Stockholm

ISKCON:s sju syften

När Srila Prabhupada grundade ISKCON fastställdes sju syften:

1) Att systematiskt sprida andlig kunskap i samhället i stort, och att utbilda alla människor i utövandet av andligt liv för att motverka bristen på verkliga värden i livet och för att uppnå verklig gemenskap och fred i världen.

2) Att sprida medvetenhet om Krishna, Gud, såsom Han uppenbaras i Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam.

3) Att föra samman sällskapets medlemmar med varandra och närmare Krishna, den främsta levande varelsen, och på så vis låta medlemmarna och mänskligheten i stort utveckla uppfattningen att varje enskild själ är en del av Krishna, Gudomens Högsta Personlighet.

4) Att lära ut och uppmuntra sankirtana-rörelsen – det gemensamma sjungandet av Guds heliga namn, såsom det förkunnas i Herren Sri Caitanya Mahaprabhus lära.

5) Att för medlemmarna och samhället i stort upprätta heliga platser för andliga sysselsättningar tillägnade den Högsta Personen, Krishna.

6) Att föra medlemmarna närmare varandra i avsikt att lära ut en enklare och mer naturlig livsstil.

7) Att för att uppnå de ovan nämnda syftena distribuera böcker, tidskrifter, broschyrer med mera.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med